जन प्रतिनिधि

गाउँपालिका अध्यक्ष

फोन नं: ९८१००५८५८५

गाउँपालिका उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८२१७२१४२१