बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निति तथा कार्यक्रम आ.व. २०८०।८१

७९-८० 07/05/2023 - 07:23 PDF icon निति तथा कार्यक्रम आ.व. २०८०।८१.pdf

बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९।०८०

७९-८० 02/01/2023 - 11:41 PDF icon बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७९-०८०.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७७।०७८

७७/७८ 01/27/2021 - 14:41 PDF icon Budget-2077-078.pdf

बिशेष गाउँसभा २०७६ को निर्यणहरु (विस्तृत कार्यक्रम सहित)

७६/७७ 12/17/2019 - 19:36 PDF icon बिशेष गाउँसभा २०७६ को निर्यणहरु (विस्तृत कार्यक्रम सहित).pdf

तेश्रो गाउँसभाबाट पास भएका अन्य निर्णयहरु २०७६/०७७

७६/७७ 12/17/2019 - 18:59 PDF icon तेश्रो गाउँसभाबाट भएका अन्य निर्णयहरु 2076-77.pdf

तेश्रो गाउँसभाबाट पास भएका नीति तथा कार्यक्रम २०७६/०७७

७६/७७ 12/17/2019 - 18:53 PDF icon तेश्रो गाउँसभाबाट पास भएका नीति तथा कार्यक्रम 2076-77.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७५।०७६

७५/७६ 01/07/2019 - 10:39 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७५।०७६.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७४।०७५

७४/७५ 06/27/2018 - 12:19 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७४।०७५.pdf