रोजगार सहायकको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: