आ.व. २०७९।०८० को छैठौ गाउँसभामा बार्षिक बजेट, निति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुतिकरण ।