लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा सम्पन्न, २०७६ अषाढ १० गते देखी २५ गते सम्म ।