क्याटलग बिधिबाट सवारी साधन खरीद गर्ने सम्बन्धी सुचना ।