क्याटलग बिधिबाट यान्त्रिक उपकरण खरीद गर्ने सम्बन्धी सुचना ।